محصولاتباندینگ دوآل کیور luxabond
بباندینگ دوآل کیور luxa-bond

Luxa Bond

  • luxabond باندینگ دوآل کیور نسل 4
  • مناسب برای عاج و مینا
  • باندینگ دوآل کیور luxabond
  • قابل استفاده برای کامپوزیت های سلف کیور و لایت کیور
  • باند داخل کانال و پست های داخل کانال کوربیلداپ،ونیر ،اینله و آنله و کراون و بریج
  • فاقد استون
  • ورکینگ تایم بالا


GERMANY