در حال نمایش 14 نتیجه

Out of stock

Contra angle

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

آنگل  1:1  ، LED
 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Handpiece Kit

ست اینسرومنت سه تکه

 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Surgical Handpiece Kit

شامل آنگل ، ایرموتور، هندپیس جراحی

 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Handpiece Kit

ست اینسترومنت طرح کاوو

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Surgical Straight Hand piece

هندپیس جراحی

 

Contra angle

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

آنگل 1:1
پوش باتن

 

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Contra angle

آنگل افزاینده 1:5
پوش باتن

 

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Implant Surgery Handpiece

آنگل ایمپلنت20:1
پوش باتن

 

 

Implant Surgery Contra AngleOut of stock

Implant Surgery Contra Angle

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

آنگل ایمپلنت0:1

 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

 Air Motor

ایرموتور کم صدا
سیستم اسپری آب داخلی

 

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین طرح کاوو

 

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین طرح کاوو  LED دار

 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین هد کوچک، اطفال

 

Out of stock

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین