تفنگ ماده قالبگیری Dispenser

آرمان درمان پارسیان

1,200,000 تومان

Dispenser

تفنگ ماده قالبگیری

 

Dispenser

تفنگ ماده قالبگیری

گان 1:10 مناسب برای لوکساتمپ

گان 1:1 مناسب برای واش قالبگیری