سرتوربین hand piece

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین هد کوچک، اطفال

1.150.000 تومان

توضیحات

Hand piece

سرتوربین هد کوچک، اطفال

سرامیکی

پوش باتن

دوسوراخه

1.150.000 تومان