سرتوربین hand piece

آرمان درمان پارسیان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین هد کوچک، اطفال

 

Hand piece

سرتوربین هد کوچک، اطفال

سرامیکی

پوش باتن

دوسوراخه