سرتوربین hand piece

آرمان درمان پارسیان

جهت سفارش با شرکت تماس بگیرید

Hand piece

سرتوربین هد کوچک، اطفال

2.200.000 تومان

Hand piece

سرتوربین هد کوچک، اطفال

سرامیکی

پوش باتن

دوسوراخه

2.200.000 تومان