luxabond

آرمان درمان پارسیان

4,200,000 تومان

LuxaBond

باند عاج و مینای دوال کیور

LuxaBond -total Etch

باند عاج و مینای دوال کیور (نسل4) سازگار با سلف اچ و توتال اچ

لوکساباند سیستم باندینگ منحصر به فرد شرکت DMG آلمان است

که در بازسازی دندان های اندو شده وبرای چسباندن فایبر پست بکار میرود .

 

این باندینگ همچنین برای سیمان کردن اینلی ها کاربرد دارد. به خاطر خاصیت سلف کیورینگ، در نواحی که اشعه امکان نفوذ کامل ندارد بسیار مناسب عمل میکند

هنگام کوربیلدآپ با LuxaCoreZ-Dual بهترین عملکرد را بروز میدهد

همچنین باندینگ مناسب برای چسباندن کراون ها و بریج ها با سیمان  ویتیک یا سیمان PermaCem2.0 است.

 

نحوه کارکرد:

  • درکیت لوکساباند سه تا بطری است
  • که اولی pre bond
  • ودوتا bond به نام A وB  هست

 

سطح دندان و یا داخل کانال توسط اسید اچ اغشته میشود.

پس از شستن کامل و گرفتن رطوبت دندان از ماده pre-bond  برای آماده سازی عاج و مینا استفاده میشود.

در مرحله بعدی دو ماده باند A , B با هم مخلوط شده و به سطح دندان و یا کانال دندان آغشته می شود.در این صورت عمل کیورینگ به صورت شیمیایی آغاز میشودو با لایت میتوان کیورینگ را زودتر انجام داد.

 

مزایا:

  • سلف کیور است به این خاطر در جاهایی نور نفوذ ندارد کیورینگ انجام میشود
  • با همه مواد سلف کیور و دوال کیورمثل لوکساکور تطابق دارد
  • ماده  pre-bond  باعثآماده سازی دنتین و کیورینگ سریع با باندینگ میشود و شما فرصت کافی برای مخلوط کردن دو تا باند  AوB دارید