باندینگ دوآل کیور luxabond

Luxa Bond

Luxa Bond luxabond باندینگ دوآل کیور نسل 4 مناسب برای عاج و مینا باندینگ دوآل کیور luxabond قابل استفاده برای کامپوزیت های سلف کیور و لایت کیور باند داخل کانال و پست های داخل کانال کوربیلداپ،ونیر ،اینله و آنله و کراون و بریج فاقد استون ورکینگ تایم بالا GERMANY