روکش های سرامیکی یا کامپوزیت

روکش های سرامیکی یا کامپوزیت تفاوت را درک کنید

روکش های سرامیکی یا کامپوزیت تفاوت را درک کنید دندانپزشکی در سیر تکاملی پایداری به سر می برد . علاوه بر بهداشت دهان و دندان جهان ابزارهایی برای درمان و ترمیم زیبائی را به خود دیده است . جهشی در زمینه تحقیقات در مورد ونیر ها صورت گرفته است . پروژه هایی از این دست…