آموزش کامل دندانپزشکی ترمیمی توسط دکتر علی یزدانی

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1b0AQ2aWrew3ya6GBlNQZi9BpmUqZsC5O/view?usp=sharing” /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

مقدمه

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1KCxaRHgZAi2wa0kpKip1l4UdAQ3LstRl/view?usp=sharing” /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

اجزای رنگ و نور

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1W_JTsQ7Avcalbc_JovBsRU9dSkyqija8/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

تاثیر آناتومی دندان بر رنگ ها 1

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1dTFT9jon_TK6Lhb3oDUp5Yk_pD4lKY38/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

تاثیر آناتومی دندان بر رنگها 2

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1-e5LIcou7fOkrPxKIN4BPrPEGqTcT2SY/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

اصول باندینگ 1

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1vYU0VGUsG2SXCsnDEfsTy7_MBbDcw8ll/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

اصول باندینگ

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1jwW2SzqsZ42Td2G9AvwS1aKgj9ZXSDTm/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

انواع کامپوزیت

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1waT1TJZRFK-CLqae39NqR5XR49Oh4Egk/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

انواع لایت کیور

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1_nGasCrcA0BQyyXZdWPCIhFX9sgBecDY/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

تکنیک Layering

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/14xfArTI0F9Yo61t4OlLl8IWOP_deySJ3/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار1

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1lZj6HDldHdDbE_9Y8i-Bra9sl3OgGeZu/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار2

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1tO82n61NgXoOrIhYkM6p89upP0068wEy/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار3

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1HGLShpJ2qLK-WjCXKq31y0JHnUX8kp7b/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار4

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1tXDs7VnLCGAifqov8crmRqJtBi9pv5dz/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیک بیمار5

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/13N7-wsl5n5kXsycYY5m4cYHQfOV1AhHB/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار6

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1aOsRKfJQEkAl6B3_qlvRQ9Sa_9zFr_EP/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار 7

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1taBugf-KYzuPVADhCGKtVs-auiflAv31/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار 8

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1kXxykkv-rdvDnjswmUWEfZ4J5lNbVHtf/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار 9

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1q2KXP6d6g_2CHAQkiC0BpDtlmVuTFCUS/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار 10

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1n_QMeTTky1JSe_AUcdGQQMwL_kuIFI7u/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی کلینیکی بیمار 11

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1ncpY8wy35voqXZ-gqxgPJ2BmcII-DyJ4/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بستن دیاستما

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1lMguX12xNqu5iVw_TW-ufIcg4gckdaNg/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بستن دیاستما 2

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1jkElQNfW2kt81vAuf4FweP1FKovDkz5y/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بستین دیاستما 3

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1OU1ZkuSAy1s8adDADM4wFxaw7D0aDyyR/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بستن دیاستما 4

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1UTaW8SB2ebq1XMvHedIM6CEUS_K5l6uk/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بازسازی دندان شکسته قدامی1

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1hXY00iNwD50VQfxKD7v6sNhlDdnvIDoC/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بازسازی دندان شکسته قدامی2

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1XDJ-0qfrRcvVl8fVc1FcLZwysdNMKsnk/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بازسازی دندان شکسته قدامی3

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1UEvQlwgRhHVE59qAOQo32lPzu75jC9OG/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی جراحی فرنوم

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1kZbmCOfG3JVYqgz3IiSAChs8l1QLd1D_/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی اصلاح شکل و فرم

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/154beeb55-YxiXkhflFwZ2B9qCNaR5ROO/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی اصلاح فرمولوژی

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1JLyacKIuvBLztL5qfT00ZB8jWtiWjrTK/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی اچینگ، بریج

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1zJlPuVG54k9-Uxljpu9W0IFcYx0re7H0/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بلیچینگ

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1eTsxxPKP7q2Nnwnu0EQmeStWrxsKgB6B/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بلیچینگ

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1TIdMsMoxBmwJFrJlpv1u35ihUB76jEW3/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی گلاس آینومر

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1d6RFdTZPtvlTv4z9ibac9-OM13qcQpwj/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

معرفی محصولات

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1YHT0xEth8CR_5YUCESReJVbRp-W9Uwdm/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی بستن دیاستما

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1lgWoHytcy8kJXmWQWyi-ov9uskvwFtF1/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی قالبگیری با Honigum

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1is1MJFgzxykhK8sEm6oBe6wCg62yZnJj/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی قالبگیری با Honigum

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1ghrRqimfpuRLl99U4jDHjQ7NM9WyGhi8/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی وینیر کامپوزیتی پلی کروماتیک

[arve url=”https://drive.google.com/file/d/1lSmJaav_vFsQ7AH0flonX9u19sB53vi6/view?usp=sharing”  /]

مجموعه کامل آموزش دندان پزشکی ترمیمی

کارگاه عملی ویتیر کامپوزیتی پلی کروماتیک